Path of Exile 3.5 : BETRAYAL Highlight Drop Headhunter in StrongBox #7

Path of Exile 3.5 : BETRAYAL Highlight Drop Headhunter in StrongBox #7

Tổng hợp các highlight của các stemer nổi tiếng tập này 1 anh trong party nhặt được
Headhunter khi mở rương unique

 • Clip from Streamer :
  https://www.twitch.tv/barnyang
  https://www.twitch.tv/cybalanced
  https://www.twitch.tv/deshooooo
  https://www.twitch.tv/esseexile
  https://www.twitch.tv/ghazzytv
  https://www.twitch.tv/gillysj
  https://www.twitch.tv/goratha
  https://www.twitch.tv/gohamedia
  https://www.twitch.tv/ivyteapot
  https://www.twitch.tv/le_prophete_poe
  https://www.twitch.tv/kammell_
  https://www.twitch.tv/redbluetedaasas
  https://www.twitch.tv/memdens
  https://www.twitch.tv/stark4machines 2
  https://www.twitch.tv/vartosh

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *