Path of Exile: Synthesis Official Trailer

Đây chi tiết chính thức từ bản cập nhật tiếp theo Path of Exile: Synthesis mời các bạn đọc chi tiết bản cập nhât bên dưới


In Path of Exile: Synthesis, you will encounter Cavas, recover his lost memories and chain them together to reach valuable rewards, new boss fights and crafting opportunities.
Our March expansion contains the Synthesis challenge league, new items, new gems, a complete rebalance of spells throughout Path of Exile, an integrated version of the Betrayal league and much, much more.

Trong Path of Exile: Synthesis bạn sẽ gặp Cavas, phục hồi những ký ức đã mất của anh ta và xâu chuỗi chúng lại với nhau để đạt được những phần thưởng có giá trị, chiến đấu boss mới và cơ hội chế tạo nhiều dòng mới .
Bản mở rộng tháng ba của chúng tôi chứa giải đấu thử thách Tổng hợp, vật phẩm mới, đá quý mới, sự cân bằng hoàn toàn các phép thuật trong Path of Exile, một phiên bản tích hợp của giải đấu Betrayal và nhiều hơn thế nữa.

To help Cavas remember his past, you will find fragments of his decaying memories throughout Wraeclast. Fight your way through the monsters that inhabit his memories in order to activate stabilisers before the memories collapse around you.

Để giúp Cavas nhớ về quá khứ của mình, bạn sẽ tìm thấy những mảnh ký ức đang phân rã của mình trong suốt Wraeclast. Chiến đấu theo cách của bạn thông qua những con quái vật sống trong ký ức của mình để kích hoạt chất ổn định trước khi ký ức sụp đổ xung quanh bạn.

Stabilised memory fragments can be pieced together to navigate the void in Cavas’ mind and reach his distant memories. But beware, these fragments can only be explored a limited number of times before they collapse completely, so plan your path carefully.

Những mảnh ký ức ổn định có thể được ghép lại với nhau để điều hướng khoảng trống trong tâm trí của Cavas và chạm tới những ký ức xa xôi của anh. Nhưng hãy cẩn thận, những mảnh vỡ này chỉ có thể được khám phá một số lần giới hạn trước khi chúng sụp đổ hoàn toàn, vì vậy hãy lên kế hoạch cẩn thận.

Within Cavas’ distant memories are many types of valuable rewards. As you progress deeper within the recesses of his darkest memories, his mind starts to synthesise encounters with dangerous and twisted manifestations.

Trong ký ức xa xôi của Cavas có nhiều loại phần thưởng có giá trị. Khi bạn tiến sâu hơn trong những khoảng khắc của những ký ức đen tối nhất của anh ấy, tâm trí anh ấy bắt đầu tổng hợp những cuộc gặp gỡ với những biểu hiện nguy hiểm và biểu hiện xoắn.

Decaying memories yield Fractured Items with broken mods that are locked in place. While these are not generally useful as-is, you’ll find occasional Fractured Items that have excellent locked mods, resulting in much easier crafting.

Ký ức phân rã mang lại Fractured Items với các mod bị hỏng được khóa tại chỗ. Mặc dù những thứ này thường không hữu dụng, nhưng bạn sẽ tìm thấy các Fractured Items khi có các mod bị khóa tuyệt vời, dẫn đến việc chế tạo dễ dàng hơn nhiều.

In the Memory Nexus lies the Synthesiser, a powerful device that lets you destroy Fractured Items to create base types with custom implicit mods. These implicit mods are somewhat controllable by careful choice of input items to consume.

Trong Bộ nhớ Nexus có Synthesiser, một thiết bị mạnh mẽ cho phép bạn phá hủy các Fractured Items để tạo các base với các mod ẩn tùy chỉnh. Những mod ẩn này phần nào được kiểm soát bằng cách lựa chọn cẩn thận các mục đầu vào để tiêu thụ.

Synthesis also contains a complete balance overhaul of all spells in Path of Exile, six new Chaos and Holy spells and significant incentives for hand-casting including several new support gems.

Synthesis cũng chứa một đại tu cân bằng hoàn toàn của tất cả các phép thuật trong Path of Exile, sáu phép thuật Chaos và Holy mới và các khuyến khích đáng kể cho việc đúc tay bao gồm một số đá quý hỗ trợ mới.

The new Holy Spellcaster archetype features Path of Exile’s first Holy spells, including Divine Ire, Purifying Flame and Wave of Conviction. The Chaos Spellcaster archetype not only provides an easier introduction to Chaos spells with Soulrend, but adds many new tools to Path of Exile’s existing arsenal of Chaos spells.

Các nguyên mẫu mới của Holy Spellcaster có các phép thuật Holy đầu tiên của Exile, bao gồm Divine Ire, Purifying Flame và Wave of Convict. Bản mẫu của Chaos Spellcaster không chỉ giới thiệu dễ dàng hơn về các phép thuật Chaos với Soulrend, mà còn thêm nhiều công cụ mới vào kho vũ khí Chaos hiện tại của Path of Exile

In addition to Fractured Items, Synthesised Items and over a dozen new Divination Cards designed by our supporters, Path of Exile: Synthesiscontains 16 powerful new unique items with a focus on impacting the way players play Path of Exile.

Ngoài Fractured Items , Synthesised Items và Divination Cards mới được thiết kế bởi những người ủng hộ của chúng tôi, Path of Exile: Synthesis tổng hợp chứa 16 unique items mới và mạnh mẽ , tập trung vào cách tác động đến cách người chơi chơi Path of Exile.

Synthesis also includes many other improvements: The content from December’s Betrayal expansion has been integrated into the core game, the layout of the Atlas of Worlds has shifted once again, and a lot of Path of Exile’s music has been overhauled. Check out the full patch notes in early March for more information!

Synthesis cũng bao gồm nhiều cải tiến khác: Nội dung từ bản mở rộng Sự phản bội của tháng 12 đã được tích hợp vào trò chơi cốt lõi, bố cục của Atlas of Worlds đã thay đổi một lần nữa và rất nhiều âm nhạc của Path of Exile đã được đại tu. Kiểm tra các ghi chú vá đầy đủ vào đầu tháng 3 để biết thêm thông tin!

We’re also launching two sets of Supporter Packs alongside Synthesis – the Sunspire and Doomguard Packs. There are two price points available for each and they feature masses of points alongside new Armour Sets and other exclusive cosmetic microtransactions including new Hideouts!
Path of Exile: Synthesis will launch on March 8th (PST) on PC, March 11 on Xbox One and mid-March on PlayStation 4.

Chúng tôi cũng sẽ ra mắt hai bộ Supporter Packs cùng với Synthesis – Gói Sunspire và Doomguard. Có hai điểm giá dành cho mỗi loại và chúng có khối lượng điểm cùng với Bộ áo giáp mới và các giao dịch vi mô mỹ phẩm độc quyền khác bao gồm cả Ẩn mới!

Path of Exile: Synthesis tổng hợp sẽ ra mắt vào ngày 8 tháng 3 (PST) trên PC, ngày 11 tháng 3 trên Xbox One và giữa tháng 3 trên PlayStation 4.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *