Từ bản cập nhật (Patch 2.2.0) có một khu vực mới gọi là Labyrinth. Map này ở act 3 chỗ cái tượng nữ thần to đùng ở ACT