Ziz – Full Racing/Leveling Guide & Commentary – Storm Brand

Đây là video do steamer Zizaran hướng dẫn các bạn chạy từ đầu . không có đồ gì hết build Storm Brand . Build này khởi đâu LG mới khá tốt

Ziz goes over his Full Racing / Leveling Guide for Storm Brand, including tons of things you should know in general while leveling in Path of Exile.

Watch Daily At ► https://www.twitch.tv/Zizaran

Zizaran’s Twitter ► https://twitter.com/Zizaran

Act 1 ► 0:00

Act 2 ► 26:30

Act 3 ► 49:20

Normal Lab ► 1:09:18

Act4 ► 1:21:20

Act5 ► 1:44:00

Act6 ► 2:05:40

Act7 ► 2:31:45

Cruel Lab ► 2:44:40

Act 8 ► 3:04:25

Act 9 ► 3:29:10

Act 10 ►3:47:25

Merc Lab ► 3:59:45

I will also be attempting to do 500 hours of streaming in 30 days at the beginning of Betrayal! Join me as I attempt to set the World Record for hours streamed in 30 days!

You can check my progress here: https://tinyurl.com/Ziz500

Tags:

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *